Guidance document published માર્ગદર્શિકા દસ્તાવેજ પ્રકાશિત

After years of work, we are happy to share the news that our Guidance Document is ready for download here:

વર્ષોના કામ પછી, અમને એ સમાચાર શેર કરવામાં આનંદ થાય છે કે અમારો માર્ગદર્શિકા દસ્તાવેજ અહીં ડાઉનલોડ કરવા માટે તૈયાર છે:

ENGLISH: ICCROM, NTU & CHC CRDF. 2022. 3D Laser Scanning documentation for informing the post-earthquake recovery of heritage settlements: a practical guide. Edited by: R. Jigyasu, S. Sen, B. Devilat & F. Lanuza. Nottingham, UK. Online. DOI: [10.17631/rd-2022-0005-dprac]

HINDI: ICCROM, NTU & CHC CRDF । २०२३ । 3D लेज़र स्केनिंग डोक्युमेन्टेशन फॉर इन्फोर्मिंग धि पोस्ट- अर्थकवेक रिकवरी ऑफ़ हेरिटेज सेटलमेन्टस: ए प्रेक्टिकल गाइड । संपादन: जिज्ञासु, आर., सेन एस., डेविलेट, बी., लानुज़ा, एफ. नोटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी: यु.के । पर उपलब्ध । DOI: [10.17631/rd-2023-0002-dprac]

GUJARATI: ICCROM, NTU અને CHC CRDF. ધરતીકંપ પછીની હેરિટેજ વસાહતોની રિકવરીની માહિરહતી આપવા માટે 3D લેસર સ્્કકે ્કકેનિંગ દસ્તાવેજીકરણ: એક વ્્યવહારુ માર્ ્ગદર્ ્શશિકા. સંપારદત: આર. જીગ્્યયા સુ, એસ. સેન, બી. દેવિનવલત અને એફ. લાનુઝા. નોરટંગહામ ટ્રેન્્ટ યુનિવનસશિટી: યુકે. પર ઉપલબ્્ધ છે. DOI: 10.17631/rd-2023-0003-dprac

This guide shows how terrestrial 3D laser scanning (3DLS, also known as LiDAR) and photography can support post-earthquake recovery operations. Understanding post-disaster recovery includes several dimensions – economic, social, and physical – this guide focuses on the documentation of the physical aspects of built heritage, which contribute towards the emotional attachment that communities have had with their places over the years. In this regard, 3DLS and photography allow the accurate recording and documentation of traditional settlements, which is of the greatest importance for a comprehensive assessment of damage and risk. This is due to the visual and metric evidence it gathers, creating a virtual record of a living heritage (e.g. the continuously evolving traditional practices of a culture or community, as well as the knowledge systems they make), and offering communities the chance to appreciate their heritage from a new perspective and be empowered by learning about this technology. In the long term, this tool can support the development of culturally sensitive post-earthquake recovery, which does not infringe on or neglect the traditional way of life and socio-cultural practices. The application of this guidance document before and after seismic events can increase the number of heritage buildings conserved and the quality of their conservation, thereby mitigating risks to these buildings and human lives, and improving public policies.

આ માર્ગદર્શિકા બતાવે છે કે  પાર્થિવ 3D લેસર સ્કેનિંગ (3DLS, જેને LiDAR તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) અને ફોટોગ્રાફી એ  ભૂકંપ પછીની પુનઃપ્રાપ્તિ કામગીરીને કેવી રીતે સમર્થન આપી શકે છે. આપત્તિ પછીની પુનઃપ્રાપ્તિને સમજવામાં ઘણા પરિમાણોનો સમાવેશ થાય છે જેમ કે આર્થિક, સામાજિક અને ભૌતિક – આ માર્ગદર્શિકા બિલ્ટ હેરિટેજના ભૌતિક પાસાઓના દસ્તાવેજીકરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જે વર્ષોથી સમુદાયોને તેમના સ્થાનો સાથેના ભાવનાત્મક જોડાણમાં ફાળો આપે છે. આ સંદર્ભમાં, 3DLS અને ફોટોગ્રાફીએ પરંપરાગત વસાહતોના ચોક્કસ રેકોર્ડિંગ અને દસ્તાવેજીકરણને મંજૂરી આપે છે, જે નુકસાન અને જોખમના વ્યાપક મૂલ્યાંકન માટે સૌથી વધુ મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. દ્રશ્ય અને મેટ્રિક પુરાવા એકત્ર કરવું એ તેનું મુખ્ય કારણ છે અને જેના દ્વારા જીવંત વારસાનો વર્ચ્યુઅલ રેકોર્ડ બનાવી શકાય છે (દા.ત. સંસ્કૃતિ અથવા સમુદાયની સતત વિકસતી પરંપરાગત પ્રથાઓ તેમજ તેઓએ  બનાવેલી જ્ઞાન પ્રણાલીઓ), અને સમુદાયોને  તેમના વારસા માટે  નવા પરિપ્રેક્ષ્યમાં  પ્રશંસા કરવાની તક આપે છે તથા  આ ટેકનોલોજી વિશે શીખીને સશક્ત બની શકે છે. આ સાધન લાંબા ગાળે, સાંસ્કૃતિક રીતે સંવેદનશીલ ભૂકંપ પછીની પુનઃપ્રાપ્તિના વિકાસને સમર્થન આપે છે , જે જીવનની પરંપરાગત રીત અને સામાજિક-સાંસ્કૃતિક પ્રથાઓનું ઉલ્લંઘન અથવા તેની અવગણના કરતું નથી. ધરતીકંપની ઘટનાઓ પહેલા અને પછી થયેલ આ  માર્ગદર્શન દસ્તાવેજનો ઉપયોગ એ  સંરક્ષિત હેરિટેજ ઈમારતોની સંખ્યામાં અને તેમના સંરક્ષણની ગુણવત્તામાં વધારો કરી શકે છે, જેના દ્વારા  આ ઈમારતો અને માનવ જીવન માટેના જોખમોને ઘટાડી શકાય છે અને જાહેર નીતિઓમાં સુધારો થઈ શકે છે.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: